සමාගම් පුවත්

  • ඝන දැව මල් රාක්ක නඩත්තු කිරීම ද අවශ්ය වේ

    ඝන දැව මල් රාක්ක නඩත්තු කිරීම ද අවශ්ය වේ

    ඝන දැව මල් රාක්ක වල නඩත්තුව ද අවශ්‍ය වේ, නමුත් ඝන දැව මල් රාක්කයේ ද්‍රව්‍ය හොඳ වුවද, එය නඩත්තු කිරීම අවශ්‍ය නොවන බව මින් අදහස් නොවේ, සහ අසමාන භූමි ප්‍රදේශයක් ඇති සමහර ස්ථානවල, එය දිගු කලකට පසු විකෘති වනු ඇත. කෙටි කළ හැකි සාධක ...
    වැඩිදුර කියවන්න